Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử toán lớp 6