UNIQUE TRONG SQL LÀ GÌ

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Cánh diều

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Cánh diều

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


Bạn đang xem: Unique trong sql là gì

*

Cơ bản về SQLSQL DatabaseSQL TableNhóm lệnh làm việc cơ bảnMệnh đề trong SQLHoạt hễ SQL nâng caoRàng buộc vào SQLSQL JoinHàm trong SQLTài liệu SQL tham khảo
Ràng buộc unique trong SQL

Xem thêm: Download Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi Kbvision, Hướng Dẫn Cài Đặt Đầu Ghi Kbvision Chi Tiết

Trang trước
Trang sau

Ràng buộc unique trong SQL phòng cản bài toán hai bạn dạng ghi có những giá trị đồng điệu trong một cột núm thể. Ví dụ, trong bảng SINHVIEN, bạn cũng có thể muốn phòng cản vấn đề hai hoặc không ít người có thuộc tuổi.

Ví dụ

Ví dụ sau tạo thành bảng mới với thương hiệu SINHVIEN và thêm 5 cột. Ở đây, cột TUOI được cấu hình thiết lập là UNIQUE, để bạn không muốn hai phiên bản ghi gồm cùng tuổi.

CREATE TABLE SINHVIEN( ID INT NOT NULL, TEN VARCHAR (20) NOT NULL, TUOI INT NOT NULL UNIQUE, KHOAHOC CHAR (25) , HOCPHI DECIMAL (18, 2), PRIMARY KEY (ID));Nếu bảng đã có được tạo, thì nhằm thêm một ràng buộc quality cho cột TUOI, các bạn sẽ viết lệnh như sau:

ALTER TABLE SINHVIEN MODIFY TUOI INT NOT NULL UNIQUE;Bạn cũng có thể sử dụng cú pháp sau, mà hỗ trợ việc khắc tên ràng buộc trong tương đối nhiều cột.

ALTER TABLE SINHVIEN add CONSTRAINT myUniqueConstraint UNIQUE(TUOI, HOCPHI);

Xóa một ràng buộc quality trong SQL

Để xóa một ràng buộc quality trong SQL, chúng ta sử dụng:

ALTER TABLE SINHVIEN DROP CONSTRAINT myUniqueConstraint;Nếu bạn đang sử dụng MySQL, thì bạn sử dụng cú pháp sau: