Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh thế nào là lĩnh vực kinh doanh phù hợp