Vai trò của triết lý kinh doanh trong quản lý, phát triển doanh nghiệp