Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm những công việc gì