TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP GỒM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ