Mr t,trang pháp: tiểu sử, lý lịch, profile, thông tin ca sĩ