Tiểu sử của michael jackson, cuộc đời bi kịch và tài năng của michael jackson