Tiểu sử hoa hậu phạm hương, quá khứ nghèo khó của hh phạm hương