Những điều ít biết về btv vân anh, người vừa nghỉ việc ở vtv