TIÊU CHÍ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM VỀ VỐN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LÀ