Thông tư hướng dẫn nghị định 76/2017

Vừa qua, bao gồm phủ phát hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP về kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cung cấp BHXH và trợ cung cấp hàng tháng.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 76/2017


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 76/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 mon 6 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Căn cứ qui định tổ chức chính phủ nước nhà ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ phương tiện an toàn, dọn dẹp vệ sinh lao rượu cồn ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ quyết nghị số 27/2016/QH14ngày 11 mon 11 năm 2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Laođộng - yêu quý binh và Xã hội;

Chính phủ phát hành Nghị định điềuchỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cung cấp hàng tháng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượngđiều chỉnh

Nghị định này điều chỉnh mức lươnghưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cung cấp hàng tháng đối với các đối tượng người sử dụng sauđây:

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viênchức và fan lao hễ (kể toàn bộ cơ thể có thời hạn tham gia bảo đảm xã hội tựnguyện, fan nghỉ hưu từ quỹ bảo đảm xã hội nông dân nghệ an chuyển sang theoQuyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 mon 3 năm 2009 của Thủ tướng bao gồm phủ);quân nhân, công an nhân dân và tín đồ làm công tác cơ yếu vẫn hưởng lương hưuhàng tháng.

2. Cán cỗ xã, phường,thị trấn luật tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghịđịnh số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 mon 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của cơ quan chính phủ đang tận hưởng lương hưu và trợ cung cấp hàngtháng.

3. Fan đang hưởng trợ cấp mất sứclao động mỗi tháng theo dụng cụ của pháp luật; bạn đang hưởng trợ cấp hàngtháng theo đưa ra quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày thứ tư tháng 8 năm 2000, đưa ra quyết định số613/QĐ-TTg ngày thứ 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng bao gồm phủ; người công nhân cao suđang hưởng trợ cung cấp hàng tháng.

4. Cán cỗ xã, phường,thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130/CP ngày trăng tròn tháng6 năm 1975 của Hội đồng cơ quan chính phủ và ra quyết định số 111-HĐBT ngày 13 mon 10năm 1981 của Hội đồng hóa trưởng.

5. Quân nhân sẽ hưởng chế độ trợ cấphàng tháng theo ra quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008, Quyếtđịnh số 38/2010/QĐ-TTg ngày thứ 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng bao gồm phủ.

6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấphàng mon theo ra quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày đôi mươi tháng 8 năm 2010 của Thủtướng thiết yếu phủ.

7. Quân nhân, công an nhân dân, ngườilàm công tác cơ yếu hưởng trọn lương như so với quân nhân, công an nhân dân sẽ hưởngtrợ cấp hàng tháng theo ra quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011của Thủ tướng chủ yếu phủ.

8. Bạn đang hưởng trợ cung cấp tai nạnlao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Điều 2. Thời điểmvà nút điều chỉnh

Từ ngày thứ nhất tháng 7 năm 2017, tăngthêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo đảm xã hội và trợ cấp hàng tháng củatháng 6 năm 2017 so với các đối tượng người dùng quy định trên Điều 1 Nghị định này.

Xem thêm: ‘Soái Ca’ Vietnam Idol Kids Gia Khiêm Sinh Năm Bao Nhiêu, Ca Sĩ Lương Gia Khiêm

Điều 3. Khiếp phíthực hiện

Kinh phí thực hiện điều chỉnh lươnghưu, trợ cấp bảo đảm xã hội và trợ cấp hàng tháng áp dụng đối với các đối tượngquy định tại Điều 1 Nghị định này được qui định như sau:

1. Ngân sách nhà nước đảm bảo đối vớicác đối tượng người dùng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước thời điểm ngày 01 tháng 10 năm 1995; hưởngtrợ cấp mỗi tháng theo đưa ra quyết định số 91/2000/9QĐ-TTg ngày04 mon 8 năm 2000, ra quyết định số 613/QĐ-TTg ngày thứ 6 tháng 5 năm 2010 của Thủtướng chính phủ và các đối tượng người dùng quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản7 Điều 1 Nghị định này; hưởng trọn lương hưu theo Nghị định số159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30tháng 01 năm 2011 với Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 thời điểm năm 2012 củaChính phủ.

2. Quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo an toàn đối vớicác đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm làng mạc hội từ thời điểm ngày 01 mon 10 năm 1995 trở đi,kể cả đối tượng người sử dụng đang tận hưởng lương hưu, trợ cấp các tháng theo Nghị định số92/2009/NĐ-CP ngày 22 mon 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CPngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 mon 01 năm1998 của chủ yếu phủ.

Điều 4. Tổ chứcthực hiện

1. Bộ trưởng liên nghành BộLao cồn - thương binh cùng Xã hội có trọng trách hướng dẫn tiến hành việc điềuchỉnh lương hưu, trợ cấp bảo đảm xã hội với trợ cấp các tháng quy định tại cáckhoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định này.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Nộivụ phía dẫn tiến hành việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng người tiêu dùng quyđịnh tại khoản 4 Điều 1 Nghị định này.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng phía dẫnthực hiện việc điều chỉnh trợ cấp mỗi tháng đối với đối tượng người dùng quy định trên khoản5 Điều 1 và đối tượng thuộc trách nhiệm giải quyết và xử lý của cỗ Quốc phòng phép tắc tạikhoản 7 Điều 1 Nghị định này.

4. Bộ trưởng BộCông an phía dẫn triển khai việc kiểm soát và điều chỉnh trợ cung cấp hàng tháng so với đối tượngquy định tại khoản 6 Điều 1 và đối tượng thuộc trách nhiệm xử lý của bộ Công an hình thức tại khoản 7 Điều 1 Nghị định này.

5. Cỗ Tài chủ yếu có nhiệm vụ bảo đảmkinh phí kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đốivới các đối tượng người sử dụng do giá cả nhà nước bảo đảm an toàn từ nguồn dự toán chi cải cáchchính sách tiền lương và tinh giản biên chế của ngân sách trung ương năm 2017đã được Quốc hội quyết định.

6. Bảo đảm xã hộiViệt Nam bao gồm trách nhiệm tiến hành việc điều chỉnh, chi trả lương hưu, trợ cấp bảohiểm thôn hội với trợ cấp hàng tháng so với các đối tượng quy định tại các khoản1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định này.

7. Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trựcthuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh, chi trả trợ cấp cho hàngtháng đối với các đối tượng người sử dụng quy định tại những khoản 4, 5, 6 với khoản 7 Điều 1Nghị định này.

Chương II

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Hiệu lựcthi hành

Nghị định này còn có hiệu lực thi hành từngày 15 tháng 8 năm 2017. Các cơ chế quy định trên Nghị định này được thực hiệnkể từ ngày 01 mon 7 năm 2017.

Điều 6. Trách nhiệmthi hành

Các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc thiết yếu phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

chỗ nhận: - Ban bí thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - các bộ, ban ngành ngang bộ, phòng ban thuộc chính phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - công sở Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - tand nhân dân về tối cao; - Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban giám sát và đo lường tài bao gồm Quốc gia; - Ngân hàng cơ chế xã hội; - Ngân hàng phát triển Việt Nam; - Ủy ban tw Mặt trận sơn hà việt Nam; - cơ quan trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (2b).KN