Provided that là gì

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài bác tập

Lớp 3

Vở bài bác tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

136 chủ đề Ngữ pháp tiếng AnhLiên từ với Giới từ bỏ trong giờ AnhMột số bài xích Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu giờ Anh tham khảoUnless, As long as, Provided/providing trong tiếng Anh Trang trướcTrang sau

Unless, As long as, Provided/providing trong giờ Anh

Tải xuống


*

Đây gần như là các từ đều phải có nghĩa tương đương "if", thực hiện trong ngôi trường hợp đưa ra một đưa định và vụ việc kèm theo mang định đó.Bạn vẫn xem: Provided that là gì

1. Unless

Unless = except if (= trừ phi, trừ khi).Bạn vẫn xem: Provided that là gì

Cấu trúc Unless + mệnh đề bửa nghĩa, mệnh đề chính hoặc Mệnh đề bao gồm + unless + mệnh đề té nghĩa.

Bạn đang xem: Provided that là gì

Lưu ý: lúc mệnh đề chính đứng sau mệnh đề xẻ nghĩa với Unless, cần có dấu phảy (,) ở thân 2 mệnh đề.

Ví dụ:

The club is for members only. (Câu lạc cỗ chỉ dành riêng cho các thành viên của nó) > You can"t go in unless you are a member. (Bạn không thể vào được trừ khi chúng ta là một thành viên)I"ll see you tomorrow unless I have to lớn work late. (= except if I have to work late) > Tôi sẽ gặp mặt bạn vào trong ngày mai trừ trường phù hợp tôi phải thao tác muộn.Don"t tell Sue what I said unless she asks you. (= except if she asks you) > Đừng nói với Sue đầy đủ gì tôi nói trừ phi cô ấy hỏi bạn.

Ta hay được dùng unless trong những lời có đặc điểm cảnh cáo.

Ví dụ

We"ll be late unless we hurry. (= except if we hurry) > chúng ta sẽ trễ mất nếu họ không khẩn trương.Unless you work much harder, you won"t pass the exam. > nếu bạn không học chịu khó hơn, các bạn sẽ không thi đậu đâu.I was told I wouldn"t pass the exam unless I worked harder. > Tôi sẽ được cảnh báo rằng sẽ không thi đậu còn nếu như không học chịu khó hơn.

2. As long as

As long as hoặc So long as nghĩa là "miễn là, chỉ cần". Vào đó, So long as có tính trọng thể hơn. 

Cấu trúc As long as/So long as + mệnh đề bửa nghĩa, mệnh đề chính hoặc Mệnh đề chính + as long as/so long as + mệnh đề xẻ nghĩa.

Lưu ý: lúc mệnh đề chính đứng sau mệnh đề ngã nghĩa cùng với As long as/So long as, cần phải có dấu phảy (,) ở thân 2 mệnh đề.

Ví dụ

As long as it is free, I will go. ( miễn sao nó miễn phí, tôi vẫn đi)You are allowed to lớn go as long as you let us know when you arrive. ( các bạn được phép đi miễn là các bạn cho cửa hàng chúng tôi biên khi nào các bạn sẽ đi)You can borrow the oto so long as you don’t drive too fast.

( chúng ta có thể mượn cái xe này miễn là chúng ta không đi quá nhanh)

3. Provided that/ Providing that

Provided that có nghĩa giống như "if" = nếu. 

Cấu trúc: Provided that + mệnh đề xẻ nghĩa, mệnh đề chính hoặc Mệnh đề chính + provided that + mệnh đề bửa nghĩa.

Lưu ý: lúc mệnh đề chính đứng sau mệnh đề xẻ nghĩa với Provided that, cần tất cả dấu phảy (,) ở giữa 2 mệnh đề.

Ví dụ

We"ll be there at about 7.30, provided that there"s a suitable train.Provided that there are enough seats, anyone can come on the trip.Provided that the boat leaves on time, we should reach France by morning.

Ngoà ra, có thể thay Providedthat bằng Provided; Providing, Providing that.

Providing (that) phổ biến hơn lúc nói; provided (that) thông dụng hơn khi viết.

Ví dụ

You can get a senior citizen’s reduction providing you’ve got a railcard.They may do whatever they like provided it is within the law.

Bài tập ứng dụng

You won’t pass the exam unless you try a bit harder.

Xem thêm: Tuyển Sinh Bóng Đá U15 2017, Trung Tâm Đào Tạo Bóng Đá Trẻ Pvf

2 Listen carefully, or you won’t know what to do.

You won’t know what to do…………………

3 She must apologise khổng lồ me, or I’ll never speak to lớn her again.

4 You have to speak very slowly, or he won’t understand you.

5 Business must improve soon, or the company will have khổng lồ close.

6 We need to vì something soon, or the problem will get worse.

Bài 2: Write sentences with unless.

1 The club isn’t xuất hiện to everyone. You’re allowed in only if you’re a member.

You aren’t allowed in the club unless you’re a member.

2 I don’t want to go to the buổi tiệc nhỏ alone. I’m going only if you go too.

I’m not going………………….

3 Don’t worry about the dog. It will chase you only if you move suddenly.

The dog……………

4 Ben isn’t very talkative. He’ll speak to you only if you ask him something.

Ben……………

5 Today is a public holiday. The doctor will see you only if it’s an emergency.

The doctor……………

Đáp án

Bài 1

2 You won’t know what to bởi unless you listen carefully.

3 I’ll never speak lớn her again unless she apologises (to me). Or Unless she apologises (to me), I’ll …

4 He won’t understand you unless you speak very slowly. Or Unless you speak very slowly, he …

5 The company will have lớn close unless business improves soon. Or

Unless business improves soon, the company …

6 The problem will get worse unless we do something soon. Or Unless we do something soon, the problem …

Bài 2

2 I’m not going (to the party) unless you go too. / … unless you’re going too.

3 The dog won’t chase you unless you move suddenly.

4 Ben won’t speak lớn you unless you ask him something.

5 The doctor won’t see you unless it’s an emergency. / … unless it’s an emergency.