Phương thức giao tiếp chuẩn tắc và chuyên nghiệp trong kinh doanh điện tử là: