Mỗi doanh nghiệp chỉ có duy nhất một đơn vị kinh doanh chiến lược (sbu).