MC DIỄM QUỲNH SINH NĂM BAO NHIÊU, THÔNG TIN HIẾM HOI VỀ ÔNG XÃ CỦA MC DIỄM QUỲNH