Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

*


*
*
*

⇒ khóa huấn luyện Kế Toán Online Trực đường 1 Kèm 1 Theo yêu Cầu⇒ khóa huấn luyện và đào tạo gia sư kế toán tận nơi 1 kèm 1 dạy theo yêu thương cầu
Mẫu báo cáo kết quả vận động kinh doanh thông bốn 200

Đơn vị báo cáo: .................

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

mẫu số B 02 – DN

(Ban hành theo Thông bốn số 200/2014/TT-BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG khiếp DOANH

Năm………

Đơn vị tính:............

Xem thêm: Ngành Quản Trị Kinh Doanh Gồm Những Ngành Nào ? Ra Trường Làm

CHỈ TIÊU

số

Thuyết minh

Năm

nay

Năm

trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

01

2. Các khoản bớt trừ doanh thu

02

3. Lệch giá thuần về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (10= 01-02)

10

4. Giá vốn mặt hàng bán

11

5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (20=10 - 11)

20

6. Doanh thu chuyển động tài chính

21

7. Giá cả tài chính

22

- trong đó: giá thành lãi vay

23

8. Túi tiền bán hàng

25

9. Chi phí thống trị doanh nghiệp

26

10 lợi tức đầu tư thuần từ vận động kinh doanh

30 = trăng tròn + (21 - 22) - (25 + 26)

30

11. Thu nhập cá nhân khác

31

12. Giá thành khác

32

13. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32)

40

14. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40)

50

15. Ngân sách chi tiêu thuế TNDN hiện hành

16. Chi tiêu thuế TNDN hoãn lại

51

52

17. Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)

60

18. Lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu (*)

70

19. Lãi suy bớt trên cp (*)

71

(*) Chỉ vận dụng tại công ty cổ phần Lập, ngày ... Mon ... Năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

- Số chứng từ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, họ tên, đóng góp dấu)


Đối với những người lập biểu là những đơn vị thương mại dịch vụ kế toán đề xuất ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, thương hiệu và add Đơn vị hỗ trợ dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng từ hành nghề.

Bài trước: mẫu mã bảng cânđối kế toán theo thông tư 200

⇒ report kết quả hoạtđộng kinh doanh là gì ? - thực chất và phương pháp lập báo cáo kết quả hoạtđộng marketing theo thông bốn 200

⇒Hệ thống thông tin tài khoản kế toán theo thông bốn 200 - cài đặt mẫu khối hệ thống tài khoản Thông bốn 200/2014/TT-BTC