ẩn họa từ những cửa hàng kinh doanh gas trong khu dân cư