Tiểu sử diễn viên khương ngọc, cuộc đời và sự nghiệp của khương ngọc