Nhờ chí thiện mà khởi my và kelvin khánh mới nên duyên với nhau