Giáo trình chiến lược kinh doanh

Phần 1 cuốn nắn giáo trình "Chiến lược kinh doanh với cải cách và phát triển doanh nghiệp" vị PGS.TS.

Bạn đang xem: Giáo trình chiến lược kinh doanh

Nguyễn Thành Độ cai quản biên reviews tới người hiểu những con kiến thức: Khái quát mắng về chiến lược; phân tích cùng đoán trước thời cơ, nguy cơ, to gan, yếu ớt của bạn, nguyên tắc đối chiếu và lựa chọn chiến lược. Mời các bạn thuộc xem thêm.


*

RITOTNG D A I H O C K I N H T E Q U O C D A N BO M O N Q U A N T R I K I N H D O A N H Dong chu bien : PGS. TS. NGUYEN T H A N H DO TS. NGUYEN NGOC HUYENGiao trinc C H I E N m o cK I N H D O A N H V A Phường H A T T R I E N D O A N H N G H I E P.. NHA X U A T B A N L A O DONG - X A HOISố hóa vì chưng Trung vai trung phong Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn T R U O N G O A l HOC KINH T E Q U O C D A N BO MON QUAN TRI KINH DOANH Dong chu bien : PGS. TS. NGUYEN THANH DO TS. NGUYEN NGOC HUYEN Giao trinc C H I E N u r g e KINH D O A N H V A PHAT T B I t N D O A H H H6HIEPhường NHA XUAT B A N LAO D O N G - XA HOI Ha Noi - 2002Số hóa bởi vì Trung trọng điểm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 03-02M a sd: 11-01 Số hóa bởi vì Trung chổ chính giữa Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn J l t i i n d i i t a u Trong cd che kinh tethi triidng teo sii quan li cua Nhd niidc, moi doanh nghiep phdi hoan toan tii chu vào san xuat - sale, tii quyet dinc va tti chiu trach nhiem ve ket qua hoat ddng san xuat - marketing cua minh. Mat khac, moi doanh nghiep la mot phan he tởm te md vào nen kinh te quoc ddn va tdng btidc hoi nhap vdi nen tởm te khu vtic vd the gidi, dieu vày ddi hoi cdc doanh nghiep khong bỏ ra chu trong den thtic trang vd xu the bien dong cua moi trtidng kinh doanh trong ntidc md bé phdi tinc den cd cdc tac dong tich cue ciing nhti tieu ctic cua mdi trtidng kinh doanh quần thể vtic va quoc te. Mdi trtidng marketing tức thì cdng rdng, tinc chat canh trỡ va bien ddng cua mdi trtidng ngay lập tức cang manh me, viec vach htidng di vào ttidng lai cang cd y nghia ctic ki quan trong doi vdi sti phat trien cua doanh nghiep. Chien liidc sale vd phat trien doanh nghiep la cdng cu dinc htidng va dieu khien cdc hoat ddng cua doanh nghiep theo cdc muc tieu 3Số hóa vì Trung trọng tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn phii hdp vdi hoan canh mdi trtidng va bởi vì vày, no dong vai tro quyet dinch sti tkhô giòn, bai cua doanh nghiep. Vdi nhan thtic nhti vay Bo mdn Quan tri marketing da nghien ctiu va dtia mdn hoc "Chien Itidc kinh doanh va phat trien doanh nghiep" vao chtidng trinh gidng day tức thì tti Khi thanh lap chuyen nganh (nam giới 1996). Day Id mdn hoc quan lại trong, cung cap cdc kien thtic can thiet khdng đưa ra đến sinch vien md mang lại cd cdc hoc vien cao hoc cung nhti nghien ctiu sinch thudc chuyen nghen Qudn tri marketing. Givì trinh "Chien Itidc kinh doanh vd phat trien doanh nghiep" xuat ban ldn thti nhat domain authority dtidc tap the can bd gidng vien Bd mdn Qudn tri kinh doanh dtia vao gidng day đến sinch vien ddi han, tai chtic cdc khoa thudc chuyen nghen tuông Qudn tri kinh doanh tong hop cung nhti chuyen ntị Qudn tri marketing thtidng mai - Dai hoc Kinh te quoc dan. Tren cd sd nghien ctiu md rdng kien thtic khoa hoc cung nhti due rut cdc kinh nghiem dd tich luy dtidc, Bd mdn Qudn tri sale tdi ban givì trinch "Chien Itidc sale vd phat trien doanh nghiep" vdi nhting bo sung vd stia doi mot btidc cd ban theo htidng qudn triet quan liêu diem ngdy cang hien dẻo - khoa hoc - Viet Nam. Givị trinch nay khdng chi la tdi lieu gidng day vd hoc tap chinc thtic đến sinh vien cdc he ddi han tap trung, tai chtic vd van bang 2 thudc chuyen nghen tuông "Quan tri tởm doanh" - Dai hoc Kinch te quoc ddn Ha Ndi md nd nhỏ la tdi lieu cung cap cdc kien thtic khoa hoc rat cd ban vd bd ich 7 mang đến cdc can bd nghien ctiu vd hoat ddng d cdc doanh nghiep, cdc cd quan liêu qudn li, nghien ctiu, dao tao,... 4Số hóa do Trung vai trung phong Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Gibởi vì trinh dtidc ket cau tkhô nóng 6 chUdng: Chtidng 1. Knhị Itidc ve sầu chie"n Itidc Chtidng 2. Phan tich vd dti bao cd hoi, nguy cd, manh, yeu cua doanh nghiep Chtidng 3. Cong cu phan tich vd Itia chon chien Itidc Chtidng 4. Chien Itidc cap doanh nghiep vd cap bo phan doanh nghiep Chtidng 5. To chtic thtic hien chien Itidc Chtidng 6. Kiem tra, danh gid vd dieu chinch chien Itidc Givì chưng trinh tdi ban ldn ni vì PGS. TS. Nguyin Tkhô hanh Do vd TS. Nguyen Ngoc Huyen lam dong chu bien. Tsay đắm gia bien soan gom co: PGS. TS. Nguyin Tkhô hanh Do vd TS. Nguyin Ngoc Huyen bien soan chtidng 1; PGS. TS. Nguyin Tkhô nóng Do, TS. Trdn Viet Lam vd ThS. Vu Kim Dung bien soan chtidng 2; TS. Nguyin Ngoc Huyen va ThS. Hodng Thi Thuy Nga biin soan chtidng 3 vd chtidng 4; TS. Nguyin Thi Thu vd ThS. Nguyen Thu Thuy biin soan chtidng 5; TS. Nguyin Ngoc Huyen vd TS. Nguyin Thi Htidng biin soan chtidng 6. Trong qua trinch biin soan givị trinh, tap the tdc gid dd nhan dtidc nhieu y kien chi dao cua GS. TS. Nguyin Dinc Htidng, Ban Giam hieu nhd trudng cung nhti sti giup dd nhiet tinch cua cdc gidng viin Bd mdn Qudn tri kinh doanh, Hdi ddng Khoa hoc Trung tam Dao tao Qudn tri marketing tdng hdp vd cdc chuyin viin thudc Vien Chien Itidc phat trien (Bd Ke hoach vd Ddu tti), Viin Nghiin ctiu phat trien gibởi due (Bd Givì chưng due vd Dao tao). Tap the tdc gid xin chan thdnh cam dn vi sti giup dd quy bdu vì chưng. 5Số hóa do Trung vai trung phong Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Tap the tdc gid cung chan tkhô giòn cam dn Phong Qudn li dao tao nha trtidng vd Nhd xuat ban Lao dong - Xa hoi dd giup dd vd tao dieu kien thuan ldi de gibởi vì trinh ni nkhô cứng chong ra mat ban doc. Mac du tap the tdc gid dd no Itic rat cao trong qua trinh bien soan, song do chien Itidc sale vdn dang Id mot linch vtic khoa hoc mdi me doi vdi ntidc ta nen chac givì trinc nay khong ttinh quái khoi nhting thieu sot nhat dinch. Rat hy vọng nhan dtidc nhieu y kien phi binh, gop y cua cdc nha sĩ hoc, cdc ban dong nghiep ciing nhti cua cdc ban sinh viin vd tat cd ban doc. Xin chan tkhô giòn cam dn! Ha noi, thdng 2 - 2002 TAP.. T H E TAC G I A 6Số hóa bởi vì Trung vai trung phong Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Chtfcfng 1 K H A I Ll/CfC V E C H I E N LUCfC I. CHUC N A N G OjNH H U d N G VA C O N G CU THUC HIEN 1. C h t i c n a n g d i n h h t i d n g T r o n g m o i h o a t dong cua bé ngUdi, d i n h hUdng l a viec xac d i n h trUdc h u d n g d i t r o n g tUdng l a i . Xac d i n h d u n g h u 6 n g v a each t h t i c d i se d e n dUdc d u n g di"ch v 6 i hao p h i n h o n h a t ve t h d i g i a n v a cac n g u o n hie. Xac d i n h d u n g h u 6 n g d i n h U n g không đúng ve sầu each d i teo t h e v a n den d i c h n h i i n g se hao p h i t h d i g i a n , n g u o n liic 16n. Xac d i n h k h o n g d u n g h u d n g d i se d a n n g U d i t a d i chech h u d n g , l a n g p h i t h d i g i a n , cong stic v a cac n g u o n hie k h a c m a k h o n g d a t dUdc c a i m a m i n h c a n dat. D o a n h n g h i e p dUdc l a p r a l a n h a m thUc h i e n cac muc t i e u n h a t d i n h t r o n g m o i t r t i d n g k i n h d o a n h r o n g 16n, diy b i e n dong. Xac d i n h cac muc t i e u c h i n h l a viec d i n h h i i d n g cua d o a n h n g h i e p . H d n n i i a , teo r a t n h i e u each khac n h a u de co t h e d a t dUdc cac m u c t i e u domain authority xac d i n h do; cac n h a n to"cua m o i t r U d n g k i n h d o a n h tac dong d e n v a q u y d i n h viec d o a n h n g h i e p h i a c h o n each t h t i c t o t n h a t de d a t dtidc cac muc t i e u domain authority xac d i n h (hoac da dUdc d i e u c h i n h mang đến p h u hdp). Co t h e h i e u m o t each d d n g i a n chtic n a n g d i n h h u d n g la chtic n a n g x a c d i n h trUdc h u 6 n g d i cua d o a n h n g h i d pSố hóa do Trung vai trung phong Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn t r o n g tiidng l a i . X e t theo qua t r i n h d i n h hudng la mot trong phái nam chtic n a n g cd b a n cua doanh nghiep: dinc h u d n g - t d c h t i c - p h o i h d p - d i e u k h i e n - k i e m t r a . V d i sd do một.1, viec xac d i n h v i t r i d a u t i e n c u a chtic n a n g d i n h h u d n g c h i với t i n h chat tiidng ddi. 6 gdc dd d o a n h n g h i e p , chtic n a n g d i n h h u d n g diidc t h i i c h i e n n h d cac cdng c u l a k e h o a c h hdomain authority ( h i e u theo n g h i a hep) v a c h i e n hide k i n h d o a n h . Cac p h a m t r u n a y dUdc l a n h i d t t r i n h b a y d cac p h a n sau. Sd do 1.1. Cac chtic nang c d ban cua doanh nghiep 2. K e h o a c h k i n h d o a n h v a k e h o a c h h o a h o a t d o n g marketing 2.1. Ke hoach marketing Cd t h e h i e u k e h o a c h k i n h d o a n h l a m d t b a n phac t h a o tUdng l a i cua d o a n h n g h i e p bao g o m cac m u c t i e u m a d o a n h n g h i e p p h a i d a t dUdc t r o n g m d t t h d i k i c u the xac d i n h c u n g 7 n h U cac p h U d n g t i e n c a n t h i e t de thUc h i e n cac m u c t i e u dd.Số hóa vì chưng Trung vai trung phong Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Co n h i e u each p h a n l o a i k e hoach. N e u x e t theo t i n h c h u k i t h d i g i a n se teo k e hoach d a i h a n , t r u n g h a n , n g a n h a n v a r a t n g a n h a n . T h e o q u a n n i e m t r u y e n t h o n g k e hoach d a i h a n xac d i n h cho k h o a n g t h d i g i a n tii 5 n a m t r d l e n ; k e h o a c h t r u n g h a n co k h o a n g t h d i g i a n d u 6 i 5 n a m v a d a i h d n 1 n a m ; k e h o a c h n g a n h a n xac d i n h mang lại k h o a n g t h d i g i a n 1 n a m v a k e h o a c h r a t n g a n h a n ( h a y k e hoach tac n g h i e p ) xac d i n h đến k h o a n g t h d i g i a n q u y , t h a n g , t u a n l i , n g a y dem, ca hoac g i d . Cac k e h o a c h n a y teo dac t r U n g cd b a n l a xac d i n h t h d i g i a n theo lich. B e n c a n h bởi vì c o n teo l o a i k e h o a c h k h o n g theo c h u k i t h d i g i a n . L o a i k e h o a c h n a y diidc g o i l a c h i i d n g t r i n h s a n x u a t . D a c t r U n g cd b a n cua chUdng t r i n h san x u a t l a k h o n g b a t buoc ve t h d i h a n v a t h d i g i a n t h e o l i c h m a p h u t h u o c vao k h o i l i i d n g n h i e m v u c a n d a t r a v a g i a i quyet. 2.2.

Xem thêm: Từ Điển Chuyên Ngành Bóng Đá Tiếng Anh Hay Dùng Nhất, Từ Điển Chuyên Ngành Bóng Đá

Ke hoach hoa hoat dong kinh doanh K e h o a c h h o a h o a t dong k i n h d o a n h l a p h a m t r u p h a n a n h q u a t r i n h k e h o a c h k e t i i k h i x a y d i l n g , lớn chiic t h i i c h i e n , d e n k h i k i e m t r a , d i e u c h i n h k e hoach diidc t h i i c h i e n m o t each l i e n tuc, l a p d i l a p l a i t h e o t i e n t r i n h p h a t t r i e n cua t h d i g i a n . Nhu" t h e , k e h o a c h h o a l a qua t r i n h m a n g h a i dac t r i i n g cd b a n : - Thii nhat, no bao g o m cac h o a t dong x a y d i i n g , t o chiic t h i i c h i e n , k i e m t r a v a d i e u c h i n h k e hoach. X a y d i i n g k e h o a c h l a q u a t r i n h s i i d u n g cac phiidng p h a p , cong c u t h i c h h d p n h a m xac d i n h k e hoach ciia d o a n hSố hóa bởi Trung trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn n g h i e p v a t t i n g bo p h a n cua no p h u hdp v 6 i y e u c a u cua h o a t dong ke hoach hoa t r o n g t t i n g t h d i k i . To chtic thUc h i e n k e h o a c h bao g o m m o t l o a t cac h o a t dong t t i viec x a y dUng cac k e h o a c h n g a n h a n h d n , d a m bao, p h a n p h o i v a thUc h i e n sU p h o i h d p cac n g u o n lUc c u n g n h u thUc h i e n cac g i a i p h a p domain authority xac d i n h t r o n g b a n k e hoach. K i e m t r a la hoat dong d a n h gia ke hoach, cac n h a n to" a n h hUdng den ke hoach n h a m xac d i n h x e m ke hoach co dUdc thUc h i e n p h u hdp nhu" y d i n h b a n d a u v a teo d a m bao t i n h h i e u qua cung n h U teo p h u hdp v 6 i m o i trUdng k i n h doanh. D i e u c h i n h k e h o a c h l a viec t h a y d o i m u c t i e u (bo p h a n m u c t i e u ) hoac g i a i p h a p c a n t h i e t de d a m bao ke h o a c h p h u h d p v d i sU t h a y dd"i c u a cac y e u t d " t h u d c m d i trUdng k i n h doanh. - Thti nhị, cac h o a t ddng x a y dUng, to" chtic thUc h i e n , k i e m t r a v a d i e u c h i n h k e h o a c h p h a i dUdc d i e n r a m d t each l a p d i l a p l a i theo c h u k i p h a t t r i e n t h d i g i a n hoac k h d n g theo c h u k i t h d i g i a n . T h e o q u a n n i e m t r u y e n t h d n g n e u theo c h u k i t h d i g i a n c u n g se cd ke hoach hda d a i h a n n e u t h d i g i a n t t i 5 n a m t r d l e n ; ke hoach hoa t r u n g h a n n e u c h u k i t h d i g i a n d a i h d n 1 n a m v a n g a n h d n 5 n a m ; k e h o a c h hoa n g a n h a n n e u c h u k i t h d i g i a n l a 1 n a m v a ke h o a c h hoa r a t n g a n han (tac nghiep) neu chu k i t h d i g i a n la quy, thang, t u £ n l i , ngay dem, ca l a m viec, gid. N e u k h d n g theo c h u k i t h d i g i a n se xua"t h i e n p h a m t r u k e h o a c h hda theo chUdng t r i n h san xua"t ( k i n h d o a n h ) .Số hóa vày Trung vai trung phong Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 3. H o a c h d i n h c h i e n I t i d c v a q u a n t r i c h i e n h i d e 3.1. Chien liipc C h i e n hide k i n h d o a n h l a m o t b a n phac t h a o tUdng l a i bao g o m cac m u c t i e u m a d o a n h n g h i e p p h a i d a t dUdc c u n g nhu" cac phUdng t i e n c a n t h i e t de t h i i c h i e n cac muc t i e u vì. C u n g teo tac gia mang đến r a n g c h i e n hide k i n h d o a n h l a t a p hdp cac q u y e t d i n h v a h a n h dong q u a n t r i q u y e t d i n h s i i t h a n h cong l a u d a i cua d o a n h n g h i e p . T h e o q u a n n i e m t r u y e n t h o n g , c h i e n hide phac t h a o cac m u c t i e u v a g i a i p h a p d a i h a n ; theo q u a n n i e m h i e n d a i teo ca c h i e n hide d a i h a n v a c u n g co ca c h i e n hide n g a n h a n . K h i c h i e n hide dUdc q u a n n i e m k h o n g n h a t t h i e t p h a i d a i h a n t h i x e t ve sầu h i n h t h i i c k e hoach v a c h i e n liidc deu mo t a m u c t i e u p h a i d a t dUdc t r o n g m o t t h d i k i nao vì chưng v a n h i i n g g i a i p h a p c a n t h i e t de t h i i c h i e n muc t i e u vị. 3.2. Hoach dinc chien luoc • • • 3.2.1. Khai niem va ban chat H o a c h d i n h c h i e n lUdc l a q u a t r i n h s i i d u n g cac p h i i d n g p h a p , cong c u v a k i t h u a t t h i c h h d p n h a m xac d i n h c h i e n hide k i n h d o a n h cua d o a n h n g h i e p v a t t i n g bo p h a n cua d o a n h n g h i e p t r o n g t h d i k i c h i e n liidc xac d j n h . B a n c h a t cua h o a c h d i n h c h i e n lUdc l a x a y d i i n g b a n c h i e n hide c u t h e t r o n g m o t t h d i k i xac d i n h nao bởi vì. M a c d u c i i n g xac d i n h m u c t i e u v a g i a i p h a p cua doanh n g h i § p (bo p h a n ) t r o n g m o t t h d i k i c u t h e tuy nhiên gitia hoach d i n h c h i e n hide v a x a y d i i n g k e hoach k h o n g giong n h a u . D i e m khacSố hóa vị Trung trọng điểm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn b i e t cd b a n g i i i a c h u n g trU6c h e t l a d phUdng p h a p x a y d i i n g : n e u x a y d i i n g m o t b a n ke hoach c h i i y e u d i i a vao qua khu" v a k i n h n g h i e m t h i hoach d i n h c h i e n hide l a i k h o n g c h i d i i a vao cac d i i k i e n q u a k h i i , h i e n t a i m a p h a i dac b i e t d i i a t r e n cd sd d i i bao t U d n g l a i . T i i vị d a n d e n s i i khac b i e t ve b a n c h a t gitia c h i e n hide v a k e hoach: n e u k e hoach h o a n t o a n m a n g t i n h c h a t t i n h v a t h i c h i i n g t h i c h i e n hide l a i h o a n t o a n m a n g t i n h dong v a t a n cong. 3.2.2. Quy trinch hoach dinc chien liipc Q u y t r i n h hoach d i n h c h i e n hide k i n h d o a n h g o m 8 bu6c: Bu6c 1, p h a n t i c h v a d i i bao ve sầu m o i t r i i d n g b e n n g o a i , t r o n g vị cot l o i n h a t l a p h a n t i c h v a d i i bao ve sầu t h i t r U d n g . 6 bu6c n a y d i e u cot l o i l a p h a i d i i bao cac y e u to" m o i t r U d n g teo a n h hUdng d e n h o a t dong k i n h d o a n h ciia d o a n h nghiep t r o n g t h d i k i c h i e n hide v a vày l U d n g c h i e u h u 6 n g , mtic vì a n h hUdng ciia c h u n g . Budc 2, t o n g hdp k e t q u a p h a n t i c h v a d i i bao ve sầu m o i t r U d n g b e n n g o a i . Cac t h o n g t i n t d n g hdp k e t q u a p h a n t i c h v a d i i bao m d i t r U d n g b e n n g o a i c a n t a p t r u n g d a n h gia cac t h d i cd, cd h d i v a ca cac t h a c h thUc, r u i ro, c a m cất cánh,... cd t h e x a y r a t r o n g t h d i k i c h i e n hide. Budc 3, p h a n t i c h , d a n h gia v a p h a n d o a n d u n g m d i t r U d n g b e n t r o n g d o a n h n g h i e p . N d i d u n g d a n h gia v a p h a n doan c a n bao d a m t i n h t o a n d i e n , h e t h d n g . T u y n h i e n , cac v a n de cd"t y e u c a n dUdc t a p t r u n g d a n h gia v a p h a n d o a n l a he t h d n g m a r k e t i n g , n g h i e n cUu v a p h a t t r i e n , to" chUc n h a n sii, t i n h h i n h t a i c h i n h ciia d o a n h nghiep,...Số hóa do Trung trung ương Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Budc 4, t d n g h d p k e t q u a p h a n t i c h , d a n h gia v a dU bao m d i t r U d n g b e n t r o n g d o a n h n g h i e p . V e n g u y e n tac phai p h a n t i c h , d a n h gia v a d u bao m o i m a t h o a t ddng b e n t r o n g d o a n h n g h i e p . T u y n h i e n , t r o n g thUc t e t h U d n g t a p t r u n g xac d i n h cac d i e m m a n h , l d i t h e cua d o a n h n g h i e p c u n g n h U xac d i n h cac d i e m y e u , b a t l d i , dac b i e t l a so v d i cac d d i t h u c a n h t r a n h d t h d i k i c h i e n hide. Budc 5, n g h i e n cUu cac q u a n diem, hy vọng mud"n, y kien,... cua l a n h dao doanh nghiep. De xac d i n h cac chien hide cu the, budc n a y p h a i h o a n t h a n h n h i e m v u d a n h gia l a i cac muc t i e u , t r i e t l i k i n h doanh cung n h U q u a n diem cua l a n h dao doanh nghiep. Cd n h U t h e chien hide dUa r a m d i cd the cd t i n h k h a t h i . Budc 6, h i n h t h a n h m d t ( h a y n h i e u ) phUdng a n c h i e n hide. V i e c h i n h t h a n h m d t h a y n h i e u phUdng a n c h i e n hide k h d n g p h u t h u d c vao y mud"n cua n h t i n g ngUdi l a m c h i e n hide m a p h u t h u d c vao phUdng p h a p hoach d i n h cu t h e da h i a chon. Budc 7, q u y e t d i n h c h i e n lUdc t d i Uu cho t h d i k i c h i e n hide. V i e c q u y e t d i n h h i a c h o n c h i e n hide t d i Uu c i i n g p h u t h u d c v a o p h U d n g p h a p hoach d i n h c h i e n hide l a phUdng p h a p p h a n b i e n , t r a n h l u a n b i e n c h t i n g h a y h i a c h o n phUdng a n td"t n h a t t r o n g n h i e u phUdng a n x a y d i i n g . Budc 8, chUdng t r i n h hoa p h U d n g a n c h i e n hide da h i a c h o n v d i 2 cdng viec t r o n g t a m : t h t i nha"t, cu t h e hoa cac muc t i e u c h i e n Itidc t h a n h cac chUdng t r i n h , phUdng an, d u a n ; t h t i h a i , xac d i n h cac c h i n h sach k i n h doanh, cac cdng viec q u a n t r i n h a m t h i i c h i e n c h i e n hide.Số hóa bởi vì Trung trọng điểm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Sd do 1.2. Quy trinh t a m budc xay d u n g chien I udc Phan tich Tdng hop va du* bao ke"t qua phan tich ve m6i trudng va du bao ve mdi marketing trudng sale ben ngoai phong ben ngoai phong Quyet Xac dinh dinh chie"n cac Hinch ludc nhidm Danh gia Tdng hop ket qua tkhô giòn tdi vu va phan doan danh gia, phan (cac) uu nsi mê diing mdi truong doan mdi trudng phuong phu —» thuc ben vào cua ben trong doanh an hdp hidn doanh nghidp nghidp chien vdi chie"n luoc phudng luoc phap lua su chon Cac quan tiền diem dung ao ước mudn, ki vong cua lanh dao doanh nghidp Q u y t r i n h ba g i a i d o a n x a y dUng c h i e n hide: Theo sd vì chưng tong quat md ta d sd do 1.3, quy trinc hoach d i n h c h i e n lUdc g o m 3 g i a i doan: Giai doan 1, xac lap he thdng dU heu thdng tin tU mdi trUdng k i n h doanh ben ngoai vệ va ben t r o n g doanh n g h i § p l a m cd sd mang đến x a y dUng c h i e n hide. Cd t h e sU d u n g cac k i t h u a tSố hóa vày Trung trung ương Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn p h a n t i c h da dildc t d n g k e t n h i i m a t r và n d a n h gia cac yd"u td" ben ngoai nghiêm, ma tran danh gia cac yeu to" ben trong, ma tran hinch anh canh ttinh ranh,... G i a i d o a n 2, p h a n t i c h , xac d i n h cac k e t hdp giUa t h d i cd, cd h d i , de doa,... c u a m d i t r U d n g k i n h d o a n h v d i cac d i e m m a n h , d i e m y e u , . . . cua d o a n h n g h i e p de t h i e t l a p cac ke"t hdp cd t h e l a m cd sd x a y d i i n g cac p h u o n g a n c h i e n hide cua d o a n h n g h i e p . Cd t h e s i i d u n g cac k i t h u a t p h a n t i c h n h U m a t r a n SWOT, ma t r a n BCG,... Giai doan 3, xac dinch cac phUdng an, danh gia, hia chon v a q u y e t d i n h chie"n hide. T i l cac k e t hdp d g i a i doan 2 c a n h i a c h o n h i n h t h a n h cac phUdng a n c h i e n hide. D a n h gia v a h i a c h o n t h e o cac m u c t i e u Uu t i e n . Sd do một.3. Quy trinch xay ditag chien li/dc theo tía giai doan Giai doan 1. Xac lap he thong thong tin, sd lieu tinc hinch,. phuc vu xay dung chien I Udc Ma tran danh gia cac ydu Ma tran hinh anh Ma tran danh gia cac yeu td ben ngoai phong (EFE) canh tnhóc con id ben trong (IFE) Giai doan 2. Phan tich, xac djnh cac ket hdp Ma tran nguy Ma tran vj tri cd, cdhdi, Ma tran ben chie"n luge va Ma tran Ma tran chie"n diem yeu, vào, ben danh gia hoat Boston (BCG) luoc chfnh didm manh ngoai (IE) ddng (SWOT) Giai doan 3. Xay dung danh gia va quyet djnh chien lucre Ma tran hoach dinch chien luge cd kha nang djnh lugng (QSPM)Số hóa vì chưng Trung trung ương Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.3. Qudn tri chien liidc 3.3.1. Knhì niem ve qudn tri chien liidc Co tac g i a q u a n n i e m q u a n t r i c h i e n hide cua_xLoanh n g b i g p J i L Q g h e t h u £ t v a j d i o a hoc cua viec x a y dUng, khổng lồ,chiic thUc h i e n v a d i L n l i ^ a j : a c _ q x ^ cho d o a n h n g h i e p teo t h e d a t dUdc cac m u c t i e u cua m i n h . M o t so" tac gia l a i d i n h n g h i a q u a n t r i chie"n hide d o a n h n g h i e p l a t a p h d p cac q u y e t d i n h v a b i e n p h a p h a n h dong d a n d e n viec h o a c h d i n h v a t h i i c h i e n cac chie"n hide n h a m d a t dUdc m u c t i e u cua d o a n h n g h i e p . Q u a n t r i chie"n hide nhỏ dUdc h i e u l a m o t n g h e t h u a t v a k h o a hoc t h i e t l a p , t h i i c h i e n v a d a n h g i a cac q u y e t d i n h l i e n q u a n n h i e u chiic n a n g đến p h e p d o a n h n g h i e p d a t dUdc n h i i n g m u c t i e u domain authority de r a . M o t so" tac g i a k h a c l a i d i n h n g h i a : q u a n t r i chie"n hide l a phUdng thUc q u a n t r i n h a m d i n h h u 6 n g c h i e n hide v a p h o i hdp cac chUc n a n g q u a n t r i t r o n g q u a t r i n h p h a t t r i e n l a u d a i cua d o a n h n g h i e p t r e n cd sd p h a n t i c h v a d i i bao m o i t r U d n g k i n h d o a n h m o t each t o a n d i e n . V a y , teo t h e d j n h n g h i a q u a n t r i c h i e n hide d o a n h n g h i e p l a J o n g hdp cac hoal_ddng h o a c h diiib^d^-ehUe-thUc h i e n - v a k i e m t r a , d i e u c h i n h c h i e n lUdc k i n h d o a n h d i l n r a l a p ^ d i l a p l a i theo hoac k h d n g theo c h u k i t h d i g i a n n h a m dam_bao r a n g d o a n h n g h i e p luorT t a n d u n g dUdc m o i cd h d i , t h d i cd c u n g n h u h a n che hoac xdomain authority bd dUdc cac de doa, c a m b a y t r e n nhỏ dUdng t h i i c h i e n cac muc t i e u cua m i n h .Số hóa vày Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Q u a n t r i c h i e n lUdc p h a i t o a t l e n dac t r t i n g r a t cd b a n l a l a y h o a c h d j n h c h i e n hide l a m h a t n h a n cua t o a n bo h o a t dong q u a n t r i doanh nghiep. H d n the niia, quan liêu t r i chien hide c o n bao h a m ca n g h i a t d chiic t h i i c h i e n m o i h o a t ddng s a n x u a t - k i n h d o a n h cua d o a n h nghiep m d t each t o a n d i e n theo t a m n h i n c h i e n hide ( l u o n l u o n b i e t n h i n x a t r o n g r d n g k h i r a m o i quyet d j n h q u a n t r i doanh nghiep). K h a i n i e m q u a n t r j c h i e n hide c u n g p h a n a n h n d i d u n g c h u y e i i ciia q u a t r i n h q u a n t r j c h i e n hide bao gom ba g i a i d o a n l a : hoach d j n h c h i d n hide, t d chiic t h i i c h i e n c h i e n hide v a k i e m t r a , d a n h g i a v a d i e u c h i n h c h i e n hide. 3.3.2. Qua trinh quan lại tri chien Itfdc * M d h i n h q u a n t r i c h i e n hide n a m budc T o a n bd q u a t r i n h q u a n t r j c h i e n hide d i l n r a l a p d i l a p l a i theo q u y t r i n h n a m budc diidc m d t a d sd do một.4. Sd do một.4. Quan t r i chien I Udc nam giới budc Nghien ciiu sii mdnh & muc tieu cua doanh nghidp PhSn tfch ben Lua chon Phan tich bdn ngoai phong trong chien luoc (cd hdi va de doa) ftnanh va ye"u} Thuc hien chidn luocSố hóa vì chưng Trung trọng điểm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Budc 1, n g h i e n ctiu s i i m e n h v a muc t i e u ciia doanh nghiep Bu6c n a y p h a i n g h i e n c i i u l a i t r i e t l i k i n h d o a n h v a dUa vao cac cd sd n h a t d i n h de xac d i n h x e m he t h o n g muc t i e u dUdc de r a t r o n g t r i e t l i k i n h d o a n h ciia d o a n h n g h i e p teo nhỏ p h u hdp h a y k h o n g ? B e n c a n h vì chưng bé p h a i n g h i e n c i i u y do, q u a n d i e m c u n g nhu" n h i i n g m o n g mud"n ciia l a n h dao d o a n h nghiep d t h d i k i k i n h d o a n h c h i e n hide. Bu"6c 2, p h a n t i c h b e n n g o a i M u c t i e u cua bu6c n a y l a xac d i n h dUdc m o i cd h o i v a de doa teo t h e xua"t h i e n t r o n g t h d i k i k i n h d o a n h . M u o h v a y , doanh n g h i e p p h a i s i i d u n g cac cong c u , phUdng t i e n , k i t h u a t p h a n t i c h v a d i i bao t h i c h hdp. Viec xac d j n h cd h o i , de doa co c h u a n xac h a y k h o n g se l a m o t t r o n g cac n h a n to" a n h h u d n g r a t l d n d e n cha"t l i i d n g ciia budc l i i a c h o n c h i e n hide k i n h d o a n h ciia d o a n h n g h i e p . Budc 3, p h a n t i c h b e n t r o n g Phường h a n t i c h b e n t r o n g n h a m xac d j n h cac d i e m m a n h , d i e m y e u ciia d o a n h n g h i e p so v d i cac dd"i t h i i c a n h t r a n h t r o n g t h d i k i k i n h d o a n h c h i e n lUdc. M u d " n v a y , p h a i b i e t s i i d u n g cac cdng cu, k i t h u & t t h i c h hdp v a t a p t r u n g vao n h t i n g d i e m c h i i y e u n h a m xac d j n h c h i n h xac d o a n h n g h i e p m a n h gi? y e u gi? Ke"t q u a p h a n t i c h v a d a n h g i a m a n h y e u cd c h i n h xac h a y k h d n g c u n g l a m d t t r o n g n h t i n g n h a n td" q u y e t d j n h den c h a t lUdng ciia budc t i e p theo. Budc 4, l i i a c h o n chie"n hide k i n h d o a n h N d i d u n g ciia budc n a y l a x a y d i i n g v a q u y e t d j n h c h i e nSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn