Tiểu sử ca sĩ du thiên sinh năm bao nhiêu, nhận là em của đường nhuệ, ca sĩ du thiên là ai