Doanh Nghiệp Chỉ Được Kinh Doanh Trong Các Ngành, Nghề Đã Đăng Ký Với Cơ Quan Đăng Ký Kinh Doanh