đó các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất