ĐIỀU KIỆN KINH DOANH ĐỐI VỚI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN