TIỂU SỬ DIỄN VIÊN LÝ HÙNG "TÀI TỬ ĐIỆN ẢNH" CỦA VIỆT NAM