Phùng quang thanh đang ở đâu trong khi con bị mất chức?