Công văn số 1520/htqtct-ct ngày 20/3/2014 về hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch