Có mấy loại hình kinh doanh dược không có tư cách pháp nhân