Cách Xác Định Các Thì Trong Tiếng Anh

Các thì trong tiếng anh tất cả 12 thì cơ bản, được phân chia theo 3 mốc thời gian: hiện tại, vượt khứ cùng Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp đỡ bạn khái quát công thức, phương pháp dùng với dấu hiệu nhận biết các thì trong giờ đồng hồ Anh. Bên cạnh ra, các bạn sẽ được học tập thêm cấu trúc về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai gần có dự định nữa nhé. Nào họ hãy cùng bước đầu tìm gọi ngay thôi!


*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Cách làm thì hiện tại đơn

Công thức thì bây giờ đơn đối với động tự thườngThể khẳng định trong thì bây giờ đơn

S + V_S/ES + O

Thể phủ định

S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Thể Nghi vấn

DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O?

 Công thức thì bây giờ đơn đối với động từ TobeThể khẳng định

S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj

Thể tủ định

S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj

Thể nghi vấn:

 AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Cách sử dụng

Diễn tả một thực sự hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East and sets in the West.).Diễn tả 1 thói quen, một hành vi thường xảy ra ở hiện nay tại. (E.g:I get up early every morning.).Nói lên khả năng của một người (E.g : He plays tennis very well.).

Bạn đang xem: Cách xác định các thì trong tiếng anh

3. Lốt hiệu nhận thấy thì hiện tại đơn

Trong câu có mở ra từ sau: every (every day, every week, every month,...).Các trạng từ bỏ tần suất xuất hiện trong thì hiện tại đơn: Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Ví dụ:

- I use the internet just about every day.

- I always miss you.

Bài học tập về các thì trọng điểm trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + V_ing + O

E.g: They are studying English.

Thể lấp định

S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O

E.g: I’m not cooking now.

Thể nghi vấn

Is/ am/ are + S+ V_ing + O

E.g: Is she watching T.V at the moment?

2. Biện pháp sử dụng

Diễn tả hành vi đang ra mắt tại thời điểm nói.

E.g: The children are playing football now.

Diễn tả hành động đang diễn ra nhưng không nhất thiết xẩy ra tại thời gian nói.

E.g: I am looking for a job.

Diễn tả 1 sự kêu than với hành động lặp đi tái diễn nhiều gây khó chịu, bực mình. Trong trường phù hợp này, câu thường có trạng từ tần suất "always".

E.g: He is always borrowing our books & then he doesn’t remember.

Dùng để mô tả một hành vi sắp xảy ra sau đây theo planer đã định trước.

E.g: I am flying to xứ sở của những nụ cười thân thiện tomorrow.

Lưu ý đặc biệt quan trọng cần biết

Không cần sử dụng thì hiện nay tại tiếp tục với những động tự chỉ tri giác, nhấn thức như: be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

- I am tired now.

- He wants to go for a cinema at the moment.

- do you remember me?

3. Tín hiệu nhận biết

Trong câu bao hàm từ: Now, right now, at present, at the moment,Trong những câu trước đó là 1 câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Thể khẳng định

S + have/ has + Past participle (V3) + O

E.g: She has studied English for 2 years.

Thể che định

S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O

E.g: I haven’t seen my close friend for a month.

Thể nghi vấn:

Have/ has +S+ Past participle (V3) + O?

E.g: Have you eaten dinner yet?

2. Cách sử dụng thì hiện tại xong xuôi trong giờ đồng hồ Anh

Diễn tả hành vi xảy ra trong thừa khứ cơ mà không nói rõ thời điểm, có công dụng liên quan cho hiện tại

E.g: : My car has been stolen.-> cái xe của tớ đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

E.g: They’ve been married for nearly fifty years.-> Họ đang kết hôn được 50 năm rồi.

3. Vệt hiệu nhận thấy thì bây giờ hoàn thành

Trong thì hiện tại tại dứt thường gồm có từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

just, recently, lately: ngay sát đây, vừa mới.ever: sẽ từng.already: rồi.for + khoảng thời hạn (for a year, for a long time, …).since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …).yet: chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi).so far = until now = up lớn now = up to lớn the present: cho mang đến bây giờ.

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức

Thể khẳng định

S has/have + been + V_ing + O

E.g: I have been looking you all day.

Thể che định

 S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O

E.g: She has not been studying English for 5 years.

Thể nghi vấn

 Has/have+ S+ been+ V-ing + O?

E.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?

2. Biện pháp dùng

Diễn tả một hành động bước đầu trong vượt khứ ra mắt liên tục và kéo dài đến hiện nay tại. Nhấn mạnh vào tính chất “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours.-> Anh ấy đang đứng bên dưới trời tuyết rộng 3 giờ rồi.

Phân biệt với thì lúc này hoàn thành

Thì hiện tại kết thúc nhấn to gan vào kết quả còn thì hiện tại tại xong tiếp diễn nhấn rất mạnh vào quá trình.

3. Cách nhận ra thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn

- Từ thừa nhận biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với rượu cồn từ thườngThể khẳng định

 S + V(past)+ O

E.g: He worked as a policeman.

Thể đậy định

S + DID+ NOT + V (infinitive) + O

E.g: She didn’t eat bread for the breakfast.

Thể nghi vấn

DID + S+ V (infinitive)+ O?

E.g: Did you điện thoại tư vấn Zoey yesterday?

Với rượu cồn từ TobeThể khẳng định

S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể phủ định

S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể nghi vấn

WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Giải pháp dùng thì thừa khứ đơn

Diễn tả một hành động đã xẩy ra và xong trong thừa khứ. 

Ví dụ:

- I went khổng lồ the concert last week.

- A few weeks ago, a woman called to report a robbery.

3. Tín hiệu nhận biết

Các từ bỏ thường xuất hiện trong thì quá khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + was/were + V_ing + O

E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.

Thể che định

S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O

E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.

Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Giải pháp dùng

Dùng để biểu đạt một hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm khẳng định trong quá khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. -> vào tầm khoảng 12h ngày hôm qua, công ty chúng tôi đang ăn trưa.

Dùng để mô tả một hành vi đang xẩy ra thì một hành động khác xen vào. Hành vi đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào phân chia thì quá khứ đơn.

E.g: He was chatting with his friend when his mother came into the room. -> Cậu ta vẫn tán gẫu với bạn khi người mẹ cậu ta vào phòng.

3. Tín hiệu nhận biết

Trong câu bao gồm từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

- It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.

- He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.

Ngoài những kiến thức về các thì trong giờ anh thì có các kiến thức gốc rễ khác mà các bạn không thể bỏ qua trong quá trình ôn luyện ngữ pháp giờ anh như:

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + had + V3/ED + O

E.g: They had gone lớn school before they went home.

Thể đậy định

S + had+ not + V3/ED + O

E.g: They hadn’t eaten breakfast before they went to lớn school.

Thể nghi vấn

Had +S + V3/ED + O?

E.g: Had they eaten breakfast before they went khổng lồ school?)

2. Giải pháp dùng

Diễn tả một hành vi đã xảy ra, kết thúc trước một hành động khác trong thừa khứ.

+ khi hai hành vi cùng xảy ra trong thừa khứ, ta cần sử dụng thì quá khứ trả thành cho hành động xảy ra trước cùng quá khứ solo cho hành động xảy ra sau.

+ lúc thì thừa khứ xong thường được dùng kết phù hợp với thì thừa khứ đơn, ta thường được sử dụng kèm với những giới từ với liên tự như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

E.g: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi dạo sau lúc tôi đang làm ngừng bài tập.)

3. Tín hiệu nhận biết

Dấu hiện nhận biết thì vượt khứ trả thànhTừ nhấn biết: until then, by the time, prior khổng lồ that time, before, after, for, as soon as, by, ...Trong câu thường có những từ: before, after, when by, by the time, by the over of + time in the past.

Ví dụ:

- The old tenant had vacated the property by the time we lookd at it. There was no furniture left inside

- When I got up this morning, my father had already left.

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức

Thể khẳng định

She+ had + been + V_ing + O

E.g: I had been buying

Thể phủ định

S+ hadn’t+ been+ V-ing + O

E.g: I hadn"t been buying

Thể nghi vấn

Had+S+been+V-ing + O?

E.g: Had I been buying)

2. Giải pháp dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 Diễn đạt một hành vi xảy ra kéo dãn trước một hành động khác trong quá khứ (nhấn dũng mạnh tính tiếp diễn).

Ví dụ: I had been thinking about that before you mentioned it

Diễn đạt một hành động kéo dài liên tiếp trước 1 thời điểm khẳng định trong quá khứ.

Ví dụ: We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot và steamy.

3. Tín hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhấn biết: until then, by the time, prior to lớn that time, before, after. 

E.g: Had you been waiting long before the xe taxi arrived?

9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + V(infinitive) + O

E.g: We’ ll enjoy it.

Thể đậy định: 

S + shall/will + not + V(infinitive) + O

E.g: He won’t go lớn school.

Thể nghi vấn

Shall/will+S + V(infinitive) + O?

E.g: Will they have dinner together?

2. Giải pháp dùng

Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay trên lúc nói.

E.g: Are you going lớn the beach? I will go with you. –> bạn muốn đi biển khơi không? Mình vẫn đi thuộc bạn.

Nói về một dự kiến dựa trên tay nghề có được trong thừa khứ.

Xem thêm: Gợi Ý Các Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Quản Trị Kinh Doanh Hay Nhất 2021

E.g: I think it’ll be extremely hot there. –> Tôi cho là nó sẽ rất nóng đó.

Khi chỉ dẫn ý kiến, đề nghị.

E.g: Don’t worry, I’ll let everyone know. -> Đừng lo lắng, tôi đã cho tất cả mọi bạn biết.

Lưu ý:

Thì tương lai đơn có thể sử dụng để diễn đạt cả hành vi có dự tính và không tồn tại dự định trường đoản cú trước. Mặc dù để sáng tỏ với thì tương lai gần gồm dự định, thì tương lai solo thường được dùng cho các hành vi mang tính bộc phát ngay tại thời điểm nói chứ không có dự định như thì sau này gần. Ví dụ:

- Mother: There is no sugar left. (Hết con đường mất rồi.)

- Son: Ok, I will go khổng lồ market và buy it for you. (Con sẽ ra chợ mua cho mẹ.)

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thường có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian, probably, perhaps, ...

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + be + V-ing+ O

Thể tủ định

S + shall/will + not + be + V-ing + O

Thể nghi vấn

Shall/Will+S + be + V-ing + O?

2. Biện pháp dùng

Dùng để nói về một hành động xảy ra sau đây tại thời gian xác định.

E.g: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going khổng lồ the museum.

Dùng nói về một hành động đang xảy ra sau này thì có hành vi khác xen vào.

E.g: When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.

3. Vết hiệu

Trong câu có các trạng từ chỉ thời hạn trong sau này kèm theo thời khắc xác định:

at this time/ at this moment + thời hạn trong tương lai: Vào thời đặc điểm đó ….at + giờ rõ ràng + thời hạn trong tương lai: vào thời gian …..

Ví dụ:

- At this time tomorrow I will be watching my favorite TV show. -> Vào thời điểm đó ngày mai, tôi đã xem lịch trình TV yếu say mê của mình.

- At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. -> Vào 6h sáng mai, tôi đang chạy bộ vào công viên.

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have + V3/ED

Thể bao phủ định

S + shall/will + not + have + V3/ED

Thể nghi vấn

Shall/Will+ S + have + V3/ED?

2. Giải pháp dùng

Dùng để miêu tả một hành động hay sự việc dứt trước một thời điểm trong tương lai.

Ví dụ: I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. -> cho đến trước 10h buổi tối nay tôi sẽ kết thúc xong bài xích tập về công ty rồi.

Dùng để biểu đạt một hành vi hay sự việc chấm dứt trước một hành vi hay vụ việc khác vào tương lai.

Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã sẵn sàng bữa ăn sẵn sàng trước khi chúng ta đến ngày mai.)

3. Vệt hiệu nhận thấy thì tương lai hoàn thành

By + thời gian tương lai,By the end of + thời gian trong tương lai,Before + thời gian tương laiBy the time …

Ví dụ:

- By the end of this month I will have taken an English course. -> cho tới cuối mon này thì tôi đã tham gia một khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh rồi.)

- Ngan will have served on the Board of West Coast College for 20 years by the time she retires.

12. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have been + V-ing + O

Thể lấp định

S + shall/will + not + have + been + V-ing

Thể nghi vấn

Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

2. Cách dùng

Các dùng thì tương lai dứt tiếp diễn: để miêu tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm mang lại trước vào tương lai:

Ví dụ:

will have been studying English for 10 years by the over of next month.By 2001, I will have been living in London for sixteen years.

3. Vết hiệu

For + khoảng thời hạn + by/ before + mốc thời hạn trong tương lai

Ví dụ:

- for 10 years by the over of this year (được 10 năm tính đến cuối năm nay)

- for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 từ lâu lúc bố mẹ tôi trở lại vào ngày mai).

THÌ NGOẠI LỆ - THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + going khổng lồ + V(nguyên thể)

E.g: We’re going to lớn visit Ha Long cất cánh next week.

Thể che định

S + is/ am/ are + not + going lớn + V(nguyên thể)

E.g: He’s not going to lớn visit Ha Long bay next week.

Thể nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going khổng lồ + V(nguyên thể)?

E.g: Are they going to lớn visit Ha Long bay next week?

2. Bí quyết sử dụng

Dùng để miêu tả một dự định, chiến lược trong tương lai.

Ví dụ: Join is going to get married this year. (Join ý định sẽ kết hôn trong thời hạn nay.)

Dùng để diễn tả một dự kiến có căn cứ, có minh chứng cụ thể.

Ví dụ: Wel, we’re certainly goinhg to lớn have a varied trip.

3. Tín hiệu nhận biết

Xuất hiện các từ: next (month, year,..), 2 weeks later, ..., 

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÌ trong TIẾNG ANH

Với bảng tổng hợp những thì cơ bản dưới đây các bạn sẽ dễ nhớ với vận dụng kiến thức và kỹ năng hơn. Đồng thời bảng tổng hợp những thì cơ bạn dạng này sẽ cho mình mẹo phân tách thì trong giờ đồng hồ anh dễ dàng, để hối hả vận dụng vào trong số bài thi nhé.

Các thì giờ Anh

Công thức

Cách dùng

Thì bây giờ đơn

- (+) S + V(s/ es).

- (-) S + vì not/ does not + V.

- (?) Do/ does/ to be + S + V?

Lưu ý: “To be” chia là am/ is/ are

- Diễn tả thói quen ở hiện nay tại.

- biểu đạt sở thích, năng lực của phiên bản thân.

- diễn đạt sự thật, chân lý không thể phủ nhận.

- diễn đạt hành động xảy ra theo kế hoạch trình, thời hạn đã định sẵn.

Thì lúc này tiếp diễn

- (+) S + is/ am/ are + Ving.

- (-) S + is/ am/ are not + Ving.

- (?) Is/ Am/ Are + S + Ving ?

- mô tả hành rượu cồn đang xảy ra tại thời khắc nói.

- diễn tả hành hễ xảy ra thường xuyên làm fan khác nặng nề chịu.

- miêu tả kế hoạch vào tương lai, có ý định từ trước cùng được chuẩn chỉnh bị, lên chiến lược rõ ràng.

Thì hiện tại hoàn thành

- (+) S + have/ has + PII (cột sản phẩm công nghệ 3 trong bảng hễ từ bất quy tắc).

- (-) S + haven’t/ hasn’t + PII.

- (?) Have/ Has + S + PII…?

Yes, I/ we/ they have.No, I/ we/ they haven’t.

- nhấn mạnh vấn đề đến trải nghiệm phiên bản thân, đó là hầu như trải nghiệm lần đầu và có tác dụng đáng nhớ.

- biểu đạt 1 vụ việc vừa mới xảy ra.

- diễn đạt 1 sự việc đã xảy ra trong quá khứ tuy nhiên còn lốt hiệu, công dụng ở hiện nay tại.

Thì sau này đơn

- (+) S + will/ shall + V.

- (-) S + will/ shall not + V.

- (?)Will / Shall + S + V?

- mô tả hành hễ sắp xẩy ra trong tương lai không tồn tại dự định trước.

- Dùng trong những câu yêu thương cầu, kiến nghị và dự đoán.

Thì tương lai tiếp diễn

- (+) S + will / shall + be + Ving.

- (-) S + will / shall not + be + Ving.

- (?) Will / Shall + S + be + Ving?

- diễn tả hành đụng đang xẩy ra tại thời điểm khẳng định trong tương lai.

- mô tả nhiều hành động xảy ra đồng thời trong tương lai.

Thì tương lai hoàn thành

- (+) S + will / shall + have + PII.

- (-) S will/ shall not + have + PII.

- (?) Will / Shall + S + have + PII?

- diễn tả hành động xảy ra trước 1 hành vi khác vào tương lai.

- biểu đạt hành động xảy ra trước một thời điểm khẳng định trong tương lai

Thì vượt khứ đơn

- (+) S + V-ed +…

- (-) S + did + not + V.

- (?) Did + S + V?

Lưu ý: “To be” phân chia là was/ were.

- diễn đạt hành hễ đã xảy ra và kết thúc hoàn toàn trong thừa khứ.

- diễn đạt một chuỗi các hành vi liên tiếp xảy ra trong vượt khứ.

 

Thì thừa khứ tiếp diễn

- (+) S + was/ were + V-ing.

- (-) S + was/ were not + Ving.

- (?) Was/ Were + S + Ving…?

- diễn tả hành cồn đã đang xảy ra tại một thời điểm xác minh trong thừa khứ.

- diễn đạt nhiều hành động xảy ra mặt khác trong quá khứ (đi cùng với while).

- cần sử dụng để miêu tả hành động xẩy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra dùng QKTD và hành động xen vào sử dụng QKĐ.

- sử dụng để biểu đạt hành động đang xảy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành động đang xẩy ra dùng QKTD và hành động xen vào sử dụng QKĐ.

Thì vượt khứ trả thành

- (+) S + had + PII.

- (-) S + had not + PII.

- (?) Had + S + PII?

- miêu tả hành động xẩy ra trước 1 hành động khác trong vượt khứ.

- hành vi xảy ra trước một thời điểm xác minh trong vượt khứ.

 

 

*

*

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC THÌ trong TIẾNG ANH

- Để củng cố kiến thức về thi tiếng Anh, sau khi học về lý thuyết chúng ta nên làm bài xích tập nhằm rèn luyện thiệt vững chắc. Bạn tải về bài tập về các thì trong giờ anh (có đáp án): TẠI ĐÂY

Trên đây là tất cả các thì trong tiếng Anh - ngữ pháp giờ Anh căn bản mà anh ngữ Ms Hoa share cho những bạn. Hy vọng qua share này sẽ giúp các bạn nắm và làm rõ về tất cả các thì trong giờ đồng hồ anh nhé!

Nếu có bất cứ thắc mắc chúng ta hãy để lại comment để được đáp án nhé! Chúc các bạn học giỏi và chinh phục được giờ đồng hồ Anh như ý nhé!