Cách Tìm Axit Tương Ứng Của Các Oxit Axit

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tìm các CTHH của các axit khớp ứng với những oxit axit sau :

(CO_2;SO_2;SO_3;SiO_2;N_2O_5;P_2O_5) ( biết chúng gồm gốc axit khớp ứng là (CO_3left(II ight);SO_3left(II ight);SO_4left(II ight);SiO_3left(II ight);NO_3left(I ight);PO_4left(III ight))


*

*

Oxit CO2 gồm CTHH của axit khớp ứng là : (H2CO3)

Oxit SO2 tất cả CTHH của axit tương xứng là : (H2SO3)

Oxit SO3 có CTHH của axit khớp ứng là : (H2SO4)

Oxit SiO2 bao gồm CTHH của axit tương xứng là : (H2SiO3)

Oxit NO3 gồm CTHH của axit tương ứng là : (HNO3)

Oxit P2O5 gồm CTHH của axit twong ứng là : H3PO4


Các axit lần lượt tương ứng với các oxit theo đề là :

(H_2CO_3;H_2SO_3;H_2SO_4;H_2SiO_3;HNO_3;H_3PO_4)


Cho những oxit: C O 2 , S O 2 , CO, Phường 2 O 5 , N 2 O 5 , NO, S O 3 , BaO, CaO. Số oxit tác dụng cùng với nước tạo ra axit khớp ứng là:

A. 6 B. 4 C. 5 D. 8


Đáp án C

Các oxit chức năng cùng với nước tạo thành axit tương ứng là:

C O 2 + H 2 O → H 2 C O 3

S O 2 + H 2 O → H 2 S O 3

P 2 O 5 + 3 H 2 O → 2 H 3 P.. O 4

N 2 O 5 + H 2 O → 2 H N O 3

S O 3 + H 2 O → H 2 S O 4


Câu 6: Đọc tên những oxit sau với cho biết ở trong loại oxit axit tốt oxit bazơ : CO, Fe­2O3, SO3, NO2, Al2O3, ZnO, P2O5, PbO2.

Bạn đang xem: Cách tìm axit tương ứng của các oxit axit

Câu 7: Hãy viết các Axit và bazơ tương ứng từ bỏ những oxit sau đây: Na­2O, SO2, CO2, CuO,N2O5, BaO, Fe2O3, P2O5.

Hướng dẫn:

* Oxit axit--------------------->axit tương xứng.

SO2 H2SO3

CO2 H2CO3

N2O5 HNO3

P2O5 H3PO4

* Oxit bazơ--------------------->Baz tương ứng.

Na­2O NaOH

CuO Cu(OH)2

BaO Ba(OH)2

Fe2O3 Fe(OH)3


Oxit axit: CO : Cacbon oxit

SO3: Lưu huỳnh trioxit

NO2: Nitơ đioxit

P2O5: Điphotpho pentaoxit

oxit bazơ : Fe2O3: Sắt(III) oxit

Al2O3 : Nhôm oxit

ZnO : Kẽm oxit

PbO2 :Chì ( IV) oxit


phân các loại với hotline têncác oxit sau; CO2,Fe2O3,MgO,CaO,K2O,SO3,SO2,P2O3,P2O5,CuO,PbO,MnO2,N2O5,SiO2, Al2O3,HgO


CO2:cacbon đioxit=> oxit axit

Fe2O3: sắt(III) oxit=> oxit bazơ

MgO : magie oxit=> oxit bazơ

CaO: can xi oxit=> oxit bazơ

K2O: kali oxit=> oxit bazơ

SO3: giữ huỳnh trioxit=> oxit axit

SO2:lưu giữ huỳnh đioxit => oxit axit

P2O3: điphotpho trioxit=> oxit axit

P2O5:điphotpho pentaoxit=> oxit axit

CuO : đồng(II) oxit=> oxit bazơ

PbO : chì oxit=> oxit bazơ

MnO2mangan đioxit=> oxit bazơ

N2O5:đinitơpentaoxit=> oxit axit

SiO2: silic đi oxit=> oxit axit

Al2O3: nhôm oxit=> oxit bazơ

HgO : thủy ngân oxit => oxit bazơ


Giúp em với

1:viết bí quyết hoá học của các axit tuơng ứng CO2,SO2,SO3,N2O5

2 :K2O,NO,CO2, N2O5 CO,SO2 P2O5, CaO, Fe2O3,CuO, SiO2, Al2O3,FeO, ZnO

+oxit tac dụng với nuớc

+t/d axit clohiđric

+t/d dung dịch kalihiđroxit

Viết pthh xảy ra

3:Viết pthh diêm sinh đioxit với

-magie oxit

-Kalihiđroxit

-Canxi hiđroxit

4: X+H2O =H2SO4

Y+H2O =H3PO4

Z+HCl=CuCl2 +H2O

H2+T=Cu +H2O


3:Viết pthh diêm sinh đioxit với

-magie oxit: 2MgO + 2SO2 => MgSO4+MgS

-Kalihiđroxit: KOH+SO2=>KHSO3

2KOH+SO2=>K2SO3+H2O

-Canxi hiđroxit: Ca(OH)2+SO2=>CaSO3+H20

Ca(OH)2+2SO2=>Ca(HSO3)2

1:viết cách làm hoá học của các axit tuơng ứng

CO2 làH2CO3

SO2 là H2SO3

SO3 là H2SO4

N2O5 là HNO3


3. Phản ứng làm sao là phản ứng bộc lộ sự thoái hóa ? A. S O2 SO2 C. Na2O H2OO 2NaOH B. CaCO3 CaO CO2 D. Na2SO4 BaCl22 BaSO4 2NaCl4. Nhóm công thức làm sao dưới đây màn trình diễn toàn Oxit A. CuO, CaCO3, SO3 B. FeO; KCl, P2O5 C. N2O5 ; Al2O3 ; SiO2 , HNO3 D. CO2...

3. Phản ứng nào là phản ứng miêu tả sự oxi hóa ?

A. S O2 SO2

C. Na2O H2O2NaOH

B. CaCO3 CaO CO2

D. Na2SO4 BaCl22 BaSO4 2NaCl4.

Nhóm cách làm như thế nào tiếp sau đây màn trình diễn toàn Oxit

A. CuO, CaCO3, SO3

B. FeO; KCl, P2O5

C. N2O5 ; Al2O3 ; SiO2 , HNO3

D. CO2...


3) A

(S^0 o lớn S^+4\O_2 + 4e o lớn 2O^-2)

4) D

Loại A vì chưng CaCO3là muối

Loại B bởi KCl là muối

Loại C vày HNO3là axit.


a.Đọc tên cùng phân các loại chiếc oxit sau: P2O5, Fe2O3,SO2,CaO,N2O5,FeO,CO2,BaO,ZnO,K2O,MgO,HgO,CO,Cr2O3,mang đến,Al2O3,N2O,SO3b. Viết CTHH và phân loại những oxit sau: Natri oxit, Đồng (I) oxit, sắt (II) oxit, nhôm oxit, diêm sinh tri oxit, cacbon đioxit, mangan(IV) oxit, sắt(III) oxit, kẽm oxit,đi nitơ tri oxit,crom (III) oxit,chì (II) oxit, kali oxit, Nitơ oxit

a) Đọc thương hiệu cùng phân các loại loại oxit sau:

P2O5: điphotpho penta oxit,

Fe2O3: Fe (III)oxit,

SO2: sulfur đioxit,

CaO: canxi oxit,

N2O5: đinito lớn penta oxit,

FeO:Fe (II)oxit,

CO2: cacbon đioxit,

BaO: bari oxit,

ZnO: kẽm oxit,

K2O: kali oxit,

MgO: magie oxit,

HgO: thủy ngân (II) oxit,

CO: cacbon monoxit,

Cr2O3: crom (III) oxit,

Al2O3: nhôm oxit,

N2O: nito oxit,

SO3: lưu huỳnh trioxit

b. Viết CTHH cùng phân một số loại các oxit sau:

Natri oxit: Na2O,

Đồng (I) oxit: Cu2O,

Fe (II) oxit: FeO,

nhôm oxit: Al2O3,

diêm sinh tri oxit: SO3,

cacbon đioxit: CO2,

mangan(IV) oxit: MnO2,

sắt(III) oxit: Fe2O3,

kẽm oxit: ZnO,

đi nitơ tri oxit: N2O3,

crom (III) oxit: Cr2O3,

chì (II) oxit: PbO

kali oxit: K2O,

Nitơ oxit: N2O.

Chúc em học tập vui nha!


Đúng 4
Bình luận (1)

a)

P2O5: điphotpho pentaoxit: oxit axit.

Fe2O3: sắt(III) oxit: oxit bazơ.

SO2: sulfur đioxit: oxit axit.

CaO: Canxi oxit: oxit bazơ.

N2O5: đinitơ pentaoxit: oxit axit.

FeO: sắt(II) oxit: oxit bazơ.

CO2: cacbon đioxit: oxit axit.

BaO: bari oxit: oxit bazơ.

ZnO: kẽm oxit: oxit bazơ.

K2O: kali oxit: oxit bazơ.

Xem thêm: Bài Tập Kegel Là Gì - How To Do Kegel Exercises (With Pictures)

MgO: magie oxit: oxit bazơ.

HgO: tdiệt ngân(II) oxit: oxit bazơ.

CO: cacbon oxit: oxit axit.

Cr2O3: crom(III) oxit: oxit bazơ.

Al2O3: nhôm oxit: oxit bazơ.

N2O: nitơ đioxit: oxit axit.

SO: lưu huỳnh oxit: oxit axit.

b) Công thức hóa học với phân các loại theo đồ vật trường đoản cú là:

CTHH oxit axit oxit bazơ
Na2O +
Cu2O +
FeO +
Al2O3 +
SO2 +
CO2 +
MnO2 +
Fe2O3 +
ZnO +
NO2 +
Cr2O3 +
PbO +
K2O +
NO +


Đúng 0
Bình luận (0)
a.Đọc tên với phân một số loại loại oxit sau: P2O5, Fe2O3,SO2,CaO,N2O5,FeO,CO2,BaO,ZnO,K2O,MgO,HgO,CO,Cr2O3,mang đến,Al2O3,N2O,SO3b. Viết CTHH cùng phân loại những oxit sau: Natri oxit, Đồng (I) oxit, Fe (II) oxit, nhôm oxit, lưu hoàng tri oxit, cacbon đioxit, mangan(IV) oxit, sắt(III) oxit, kẽm oxit,đi nitơ tri oxit,crom (III) oxit,chì (II) oxit, kali oxit, Nitơ oxit
Lớp 8 Hóa học tập Bài 23: Bài rèn luyện 4
1
0
Gửi Hủy

a) Đọc thương hiệu cùng phân các loại loại oxit sau:

P2O5: điphotpho penta oxit,

Fe2O3: Fe (III)oxit,

SO2: diêm sinh đioxit,

CaO: canxi oxit,

N2O5: đinito lớn penta oxit,

FeO:sắt (II)oxit,

CO2: cacbon đioxit,

BaO: bari oxit,

ZnO: kẽm oxit,

K2O: kali oxit,

MgO: magie oxit,

HgO: thủy ngân (II) oxit,

CO: cacbon monoxit,

Cr2O3: crom (III) oxit,

Al2O3: nhôm oxit,

N2O: nikhổng lồ oxit,

SO3: sulfur trioxit

b. Viết CTHH và phân nhiều loại những oxit sau:

Natri oxit: Na2O,

Đồng (I) oxit: Cu2O,

Fe (II) oxit: FeO,

nhôm oxit: Al2O3,

diêm sinh tri oxit: SO3,

cacbon đioxit: CO2,

mangan(IV) oxit: MnO2,

sắt(III) oxit: Fe2O3,

kẽm oxit: ZnO,

đi nitơ tri oxit: N2O3,

crom (III) oxit: Cr2O3,

chì (II) oxit: PbO

kali oxit: K2O,

Nitơ oxit: N2O.

Chúc em bao gồm trải đời học tập độc đáo nha!


Đúng 7
Bình luận (0)

DẠNG 5. Từ công thức oxit, xác minh axit, bố zơ tương ứng

1. CaO 2. K 2O 3. Fe2O3 4. SO3 5. CO2 6. N2O5


Lớp 8 Hóa học BÀI 24: Tính chất của oxi
1
0
Gửi Hủy

DẠNG 5. Từ cách làm oxit, xác định axit, bố zơ tương ứng

1. CaO =>Ca(Oh)2 bazơ

2. K 2O=>KOH bazơ

3. Fe2O3 =>Fe(OH)3 bazơ

4. SO3=> H2SO4 axit

5. CO2=>H2CO3 axit

6. N2O5=>HNO3 axit


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho những oxit sau: SO3,ZNO,FE2O3,P205,CUO,CO2,N2O5,CAO,NAtrăng tròn,MGO

a, khẳng định đâu là oxit axit, đâu là oxit bazơ?

b, hãy Hotline tên những oxit đó


Lớp 8 Hóa học tập
3
0
Gửi Hủy

Oxit axit :

SO3 : Lưu huỳnh tri oxit

P2O5 : Đi photpho penta oxit

CO2 : Cacbon đi oxit

N2O5 : Đi nitơ penta oxit

Oxit tía zơ

ZnO : Kẽm oxit

Fe2O3 : Sắt ( III) oxit

CuO : Đồng (II) oxit

CaO : Canxi oxit

Na2O : Natri oxit

MgO : Magie oxit


Đúng 1

Bình luận (0)

Oxit axit :

- SO3 : lưu huỳnh trioxit

- P2O5 : diphotpho pentaoxit

- CO2 : cacbon dioxit

- N2O5 : dinito lớn pentaoxit

Oxit bazo :

- ZnO : kẽm oxit

- Fe2O3 : Sắt (III) oxit

- CuO : Đồng (II) oxit

- CaO : Canxi oxit

- Na2O : Natri oxit

- MgO : Magie oxit


Đúng 0
Bình luận (2)

a,b)

*oxit axit:

SO3: lưu hoàng trioxit.

P2O5: điphotpho pentaoxit.

CO2: cacbon điôxit (cacbonic).

N2O5: đinitơ pentaoxit.

*oxit bazơ:ZnO: kẽm oxit.

Fe2O3: sắt(III) oxit.

CuO: đồng(II) oxit.

CaO: canxi oxit.

Na2O: natri oxit.

MgO: magiê oxit.


Đúng 0

Bình luận (0)
vserpuhove.com