CÁC DOANH NGHIỆP BÌNH ĐẲNG VỀ NGHĨA VỤ TRONG KINH DOANH KHI CÙNG