Diễn viên hạ vy sinh năm bao nhiêu, tiểu sử ca sĩ hạ vy