Ca sĩ đan nguyên gây quỹ $121,000 hỗ trợ đồng bào miền trung