Java cơ bản 32 biến và hàm instance (object) trong java