CA SĨ BẢO THY LÀ AI? TIỂU SỬ, NĂM SINH, CHIỀU CAO BẢO THY BẢO THY LÀ AI