PHÂN BIỆT AT THE END VÀ IN THE END TRONG TIẾNG ANH

Phân biệt sự khác biệt giữa “in the end” với “at the end”

The over khi đi với những giới từ không giống nhau sẽ có nghĩa khác nhau, "in the end" là kết quả sau thuộc của một tình huống, "at the end" chỉ thời điểm xong xuôi của một sự kiện. Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, họ sẽ biệt lập sự khác biệt giữa “in the end” và “at the end”.  

*
The kết thúc khi đi với phần đa giới từ khác biệt sẽ sở hữu nghĩa khác nhau 


1. At the kết thúc (of something) = thời điểm xong (một việc, sự kiện, thời gian...).

Bạn đang xem: Phân biệt at the end và in the end trong tiếng anh

Eg:

at the over of the month

at the kết thúc of January

at the over of the match

at the end of the film

at the over of the course

at the of the concert

I’m going away at the kết thúc of January/ at the over of the month. Tôi sẽ đi vắng vẻ vào cuối tháng giêng/ vào thời điểm cuối tháng.

At the kết thúc of the concert, there was great applause. Kết thúc buổi hòa nhạc là một trong những tràng vỗ tay thiệt lớn.

All the players shook hands at the end of the match. Tất cả những cầu thủ sẽ bắt tay vào mức cuối trận đấu.

Xem thêm: Cách Chơi Bốc Thăm Trúng Thưởng Cho Trò Chơi Bốc Thăm May Mắn

Không thể nói in the end of something. Vậy chẳng thể nói in the kết thúc of January hay in the over of the concert.Trái nghĩa với at the end of là at the beginning:

at the beginning of January (đầu tháng giêng)

at the beginning of the concert (đầu buổi hòa nhạc) 

*
Trong giờ Anh, lúc nói "in the end" là kết quả sau thuộc của một tình huống, "at the end" chỉ thời điểm kết thúc của một sự kiện

2. In the kết thúc = finally, eventually = cuối cùng

Ta dùng in the kết thúc khi nói tới kết quả cuối cùng của một tình huống, một sự việc...:

We had a lot of problems with our car. In the kết thúc we sold it and bought another one. (= finally we sold it.). Chúng tôi đã gặp gỡ nhiều phiền toái với mẫu xe. Cuối cùng công ty chúng tôi đã chào bán nó đi và cài chiếc khác.

He got more và more angry. In the end he just walked out of the room. Anh ta càng ngày bực tức. Sau cùng anh ta sẽ bước thoát ra khỏi phòng.

Jim couldn’t decide where lớn go for his holidays. He didn’t go anywhere in the end. Jim đã không thể ra quyết định sẽ đi đâu trong số những ngày nghỉ. Sau cùng anh ta đã chẳng đi đâu cả.